CSR- & MILJÖPOLICY

SIGNAL & ANDERSSON HAR ANTAGIT FÖLJANDE MILJÖPOLICY FÖR VERKSAMHETEN:

”Vi tillverkar charkprodukter och arbetar för att minska den negativa påverkan på miljön.”

Detta skall vi upp nå genom att:

  • Våra produkter och våra produktionsmetoder skall kännetecknas av resurseffektivitet och kretsloppstänkande.
  • Eftersträva så högt utbyte från råvara till färdig produkt som möjligt och minimera uppkomsten av avfall.
  • Minimera förbrukningen av energi, kemikalier och vatten samt utsläppen till vatten och luft.
  • Minska eller eliminera förorening av miljön. Gällande lagstiftning skall betraktas som minimikrav.
  • Arbeta med ständiga förbättringar och vidmakthålla en varaktig utveckling av vårt miljötänkande.
  • Aktivt verka för samarbete med miljömedvetna leverantörer och partners.
  • Utbilda och engagera alla medarbetare i vår strävan att minimera vår miljöpåverkan.

POLICY SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Som ett familjeföretag i 5:e generationen är det för oss på Signal & Andersson Charkuterifabrik AB viktigt att arbeta långsiktigt. Vi tror på att ha ett hållbart arbetssätt över tid så att vi utvecklas och våra kunder fortsätter att välja Signal & Andersson Charkuterifabrik AB. Det innebär att vi tar ansvar både ekonomiskt, miljömässigt och socialt och i kombination med god etik och moral, eftersträvar att använda våra resurser på ett både lönsamt och hållbart sätt. På så sätt bidrar vi till ett bättre samhälle och en grönare planet. Vi vill att våra medarbetare ska känna engagemang och stolthet för företaget och i det dagliga arbetet bidra med sin kompetens för att utveckla hållbara arbetssätt. Vi arbetar aktivt med mångfald och samarbetar med lokala myndigheterna så att t.ex. långtidsarbetslösa med rätt kompetens och erfarenhet får en möjlighet till arbete. Idag samarbetar Signal & Andersson med flertalet välgörenhetsorganisationer som ligger oss varmt om hjärtat. Målet är att hjälpa personer som hamnat i utanförskap eller utsatthet i samhället.

csr-cirklar